Заклик до дії: Всесвітня солідарність з Одеси

Ми запрошуємо всіх до участі.

Ця важлива акція може бути легко здійснена однією людиною, двома чи групою.

PS2CallForActionOdessaFlowers

Квітки червоної гвоздики у вікні. Фотографія показує величезну натовп за межами будівлі. Фото було зроблено зсередини будівлі профспілки, де відбулася Одеська різанина. Воно було зроблено 9 травня 2014 року, коли будинок був відкритий після трагедії, і люди приїхали на місце, щоб вшанувати пам’ять жертв, поклавши квіти.

Ті, хто лишилися живими, та родичі 42 жертв масового вбивства в Одесі 2 травня 2014 року досі переслідуються. Меморіальні акції, що проводилися раніше, були організовані як і в Одесі, так і на міжнародному рівні на день пам’яті цієї події. На четвертий день пам’яті у цьому році, на жаль, неможливо організувати акцію на місці події, але  заходи заплановані в інших країнах, наприклад, в Австрії, Чехії, Великобританії, Росії, Швеції та США. Ми також запрошуємо всіх до участі.

Odessa2May2014StockholmText

Приклад того, як ви можете продемонструвати свою солідарність з Одесою. Це фото з Стокгольма, Швеція. Фотографія зроблена 22 квітня 2018 року.
Фотографія: Aktivister för fred

Щоб показати свою солідарність та прагнення до миру в Європі, використовуйте червону квітку гвоздики та сфотографуйте її з більш-менш відомим видом на задньому плані. Ви можете включити такий текст як “Одеса 2014-05-02”, “Пам’ятайте Одесу” чи “Мир у Європі! – Солідарність з жертвами “Одеської різанини”. Оскільки чорні повітряні кульки також були використані для цієї меморіальної події в минулому, вони може бути включені у фотографію.

Група “Прояв Солідарності” збирає фотографії та інформацію протягом всього місяця травня:

Надішліть свій внесок, відправивши повідомлення на fb-сторінку, коментуючи на блозі або надіславши фотографію електронною поштою безпосередньо на aktivisterforfred@gmail.com. Вкажіть, звідки фото.

Ця важлива акція може бути легко здійснена однією людиною, двома чи групою.

Odessa2mayNewYorkText

Ще один приклад того, як ви можете продемонструвати свою солідарність з Одесою. Це фото з Нью-Йорка, США.
Фотографія зроблена 25 квітня 2018 року. Анна Р

Враховуючи те, що загрози існують також за межами Одеси, ми бачимо, що це важливо, щоб кожен міг прийняти участь анонімно. Більш детальну інформацію про те, як внести анонімний внесок, можна знайти на Facebook-сторінці та в блозі. Там ви також дізнаєтеся про альтернативи, якщо ви не можете знайти справжню гвоздику для фотографії.

Ми з нетерпінням чекаємо на багато фотографій, які разом продемонструють, що весь світ знаходиться у солідарністі з Одессою.

Празька весна 2 – Мережа проти екстремізму та популізму правого крила

PDF in Ukrainian

UkrainianPS2SolidarityWithOdessaCallForAction

Призыв к действию: Всемирная солидарность с Одессо

Мы приглашаем всех к участию!

Это важный знак солидарности может быть легко осуществлен одним человеком, двумя людьми или группой.

PS2CallForActionOdessaFlowers

Красные гвоздики в окне на фото, которая показывает огромную толпу вне здания. Фотография сделана из здания профсоюза, где произошла Одесская резня. Фото было снято 9 мая 2014 года, когда здание было открыто после трагедии, и люди пришли на место, чтобы почтить память жертв, возложив цветы.

Оставшиеся в живых и родственники 42 жертв массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года подвергаются нападениям и преследованиям. Предыдущие мероприятия были организованы как и в Одессе, так и на международном уровне в день памяти жертв 2го мая. К четвертому мемориальному дню в этом году, к сожалению, невозможно организовать международную акцию в самом городе Одесса, но мероприятия запланированы в других странах, например, в Австрии, Чехии, Великобритании, России, Швеции и США. Мы также приглашаем всех к участию.

Odessa2May2014StockholmText

Пример того, как вы можете продемонстрировать свою солидарность с Одессой. Эта фотография находится в Стокгольме, Швеция. Фотография cделана 22 апреля 2018 года.
Фото: Aktivister för fred

Чтобы продемонстрировать свою солидарность и стремление к миру в Европе, возьмите красный цветок гвоздики и сделайте снимок с более или менее известным видом на заднем плане. Вы можете также включить текст, например, «Одесса 02-05-2014», «Помни Одессу» или «Мир в Европе! – Солидарность с жертвами одесского масакра». Так как черные воздушные шары также были использованы для этого дня памяти, вы можете включить их в ваше изображение.

Группа Проявление Солидарности собирает фотографии и информацию в течение месяца мая на следующих платформах:

  • Facebook-страница:
    May Solidarity action May 2 with the victims of the Odessa massacre (Акция солидарности 2го мая с жертвами одесского масакра)
    https://tinyurl.com/y8qeo5k2
  • Блог:
    The World in Solidarity with Odessa (Мир в солидарности с Одессой)
    https://solidaritywithodessa.wordpress.com

Проявите солидарность, отправив сообщение или фото на страницу FB, оставив комментарий на блоге или отправив фото по электронной почте непосредственно на aktivisterforfred@gmail.com. Укажите место, где сделана фотография.

Odessa2mayNewYorkText

Еще один пример того, как вы можете продемонстрировать свою солидарность с Одессой. Эта фотография из Нью-Йорка, США. Фотография сделана 25 апреля 2018 года.
Фото: Анны Р

Учитывая, что имеются притеснения и угрозы также за пределами Одессы, мы видим, что это важно, чтобы желающие могли поучаствовать анонимно. Более подробную информацию о том, как посодействовать анонимно, можно найти на странице Facebook и в блоге. Там вы также можете найти альтернативы, если у вас не получается найти настоящие гвоздики.

Мы с нетерпением ждем многих фотографий, которые продемонстрируют, что весь мир находится в солидарности с Одессой.

Пражская весна 2 – нетворк против правого экстремизма и популизма

PDF in Russian

RussianPS2SolidarityWithOdessaCallForAction

Call for action: The World in Solidarity with Odessa

Peace in Europe!
Solidarity with the victims of the Odessa Massacre!

Translations of the call for action are published in alphabetical order.

English – Also published in this post
Français (French)
Deutsch (German)
Русский язык (Russian)
Srpski (Serbian)
Español (Spanish)
Svenska (Swedish) – Also published in this post
Українська мова (Ukrainian) – Also published in this post

It’s also possible to download a PDF in each language:

PDF in English
PDF in German
PDF in French
PDF in Russian
PDF in Serbian
PDF in Spanish
PDF in Swedish
PDF in Ukrainian

If you want to offer your help with translations, please send an e-mail to aktivisterforfred@gmail.com


Call for action: The World in Solidarity with Odessa

We invite everyone to participate.

This important action can easily be carried out by one person, two or more.

PS2CallForActionOdessaFlowers

Red carnation flowers in a window who show a huge crowd outside the building. The photo is taken from inside the trade union building where the Odessa Massacre took place. It’s taken May, 9 2014 when the building was opened after the tragedy and people came to the place to honor the victims by laying down flowers. 

Survivors and relatives to the 42 victims of the Odessa Massacre May 2, 2014 are harassed and persecuted. Earlier events have been organised both in Odessa and internationally on the memorial day of the massacre. For the fourth memorial day it is unfortunately not possible to organise an international action on place, but events are planned in, for instance; Austria, Czechia, Sweden and the United States.

We also invite everyone to participate.

Odessa2May2014StockholmText.jpg

An example of how you can show your solidarity with Odessa. This photo is från Stockholm, Sweden. The photo is shot April, 22 2018.
Photo by Aktivister för fred

To show your solidarity and desire for peace in Europe, use a red carnation flower and take a photo of it with a more or less well-known view in the background. You can include a text such as ”Odessa 2014-05-02”, ”Remember Odessa” or ”Peace in Europe! – Solidarity with the victims of the Odessa Massacre”. Since black balloons also have been used for this memorial day, it may be included in the picture.

The Solidarity Manifestation gathers photos and information throughout the month of May on:

Submit your contribution by sending a message to the fb-page, commenting on the blog or by e-mailing it directly to aktivisterforfred@gmail.com. Write from where the photo is.

Odessa2mayNewYorkText.jpg

Another example of how you can show your solidarity with Odessa. This photo is from New York, the United States. The photo is shot April, 25 2018.
Photo by Anna R

Given that there are harassments and threats also outside of Odessa, we see that it is important that anyone can attend anonymously. More information about how to make an anonymous contribution is to be found on the Facebook-page and the blog. There, you can also find alternatives if you cannot get a hold on a real flower.

We look forward to many photos that together showcase the whole world in solidarity.

Prague Spring 2 – Network against right wing extremism and populism

PDF in English

EnglishPS2SolidarityWithOdessaCallForAction


Upprop: Världen i solidaritet med Odessa

PDF in Swedish

SwedishPS2SolidarityWithOdessaCallForAction


 Заклик до дії: Всесвітня солідарність з Одеси

PDF in Ukrainan

UkrainianPS2SolidarityWithOdessaCallForAction